D’acord amb els articles 10 i següents dels Estatuts Socials de l’entitat Moviment País Rural, amb NIF número G-01867548, es convoca als seus associats a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dissabte 29 d’octubre de 2022, a partir de les 12h del migdia, de forma presencial, a l’espai Centre Major ubicat al carrer Major, 22 d’Alcarràs (Segrià, Lleida).

Ubicació: https://goo.gl/maps/vB4MYEMwAVhgjNzNA

ORDRE DEL DIA

 1. Benvinguda de l’Alcalde d’Alcarràs, Il·lm. Sr. Jordi Janés i Girós, i del President de País Rural, el Sr. Josep Maria Vila d’Abadal i Serra.
 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de:
  • Acta de la Junta Directiva, número 4/2022
  • Les Actes del Consell Executiu, números 15/2021 i del 16 al 19/2022
 3. Informe d’accions Legals:
  • Fiscalitat.
  • Instruments de planejament urbanístic (POUM Calldetenes).
  • Llei de Territori i Catàlegs de Masies.
 4. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’entitat, i del pressupost per a l’exercici 2023.
 5. Estat actual de les adhesions de l’entitat.
 6. Informe del President.
 7. Precs i preguntes.

Es posa a disposició dels associats i de les associades de l’entitat la totalitat de la documentació que serà, si s’escau, subjecte a aprovació a la seu social de l’associació Moviment País Rural, o sol·licitant-la per mitjà de correu electrònic a info@paisrural.cat o telefònicament.

És imprescindible confirmar l’assistència a info@paisrural.cat abans del dia 24/10/2022.